Съдържание на страницата

Признаването на професионални квалификации представлява признаване на право за упражняване на определена професия.

При признаването на професионална квалификация съществува разграничение между професиите, които са регулирани по отношение на необходимото образование, и тези, които не са регулирани.

Регулирани професии са тези, за чието упражняване изрично се изисква притежаване на диплома или на друго свидетелство за образование. В този случай липсата на необходимата национална диплома не позволява достъп до професията в други държави членки. Упражняването на регулирана професия (независимо като наето или самонаето лице) в държава членка, различна от тази, в която е придобито образованието, е обект на регулация на ниво Европейски съюз (ЕС). За упражняването на професия, която е регулирана, е необходимо да бъдат изпълнени специфични изисквания.

Нерегулирани професии са тези, при които не са налице каквито и да е ограничения по отношение на изискванията за притежавана квалификация и назначаването на работа е въпрос на регулация на националния пазар на труда.

НАЦИД издава удостоверения за придобити професионални квалификации по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

В областта на признаването на професионални квалификации и регулираните професии НАЦИД осъществява следните функции

  • Помощен център по чл. 57б от Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.
  • Точка за контакт по чл. 94 от Закона за Признаване на Професионални Квалификации.
  • Поддържане на актуално състояние на Списъка на регулираните професии в Р България.
  • Делегиран координатор по Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации в рамките на Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП), и компетентен орган за български професионални квалификации по нерегулирани професиии.
  • Компетентен орган по издаване на удостоверения за придобити професионални квалификации по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава