Съдържание на страницата

Чуждестранни квалификации в България


РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ

Терминът "регулирана професия" е въведен в българското законодателство през 2006 г. с изменения и допълнения на Закон за висшето образование и Закон за професионалното образование и обучение

Регулирана професия

"Регулирана професия" е дейност или съвкупност от дейности:

  • включена в Списъка на регулираните професии в Република България;
  • от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората;
  • упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.

Правно регулиране

Правното регулиране на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации се разпределя в две групи:

  • Първата група засяга мерките за изграждане и въвеждане на Обща система за признаване на дипломи и други документи за придобита квалификация или успешно завършен цикъл на обучение за придобиване на право за упражняване на регулирана професия.
  • Втората група включва правните актове, отнасящи се до няколко конкретни направления на професионална дейност от областта на регулираните професии.

Професии ЕС - България

Граждани на държави членки на Европейския съюз, на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които желаят да упражняват регулирана професия в България, могат да изберат съответната професия от Списъка на регулираните професии, който е представен по: