Съдържание на страницата

Чуждестранни квалификации в България


НОРМАТИВНА УРЕДБА

През 2005 г. всички действали до момента директиви за признаване на професионални квалификации са интегрирани в нова директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС - Директива 2005/36/ЕО. През 2008 г. Република България транспонира в националното си законодателство Директива 2005/36/ЕО чрез Закона за признаване на професионални квалификации. Правилата за признаване на право за упражняване на регулирани професии в България са регламентирани и в различни нормативни актове, имащи отношение към отделните професии от Списъка на регулираните професии в Република България.