Съдържание на страницата

Български квалификации в чужбина


КОНТАКТИ ПО РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ако Вие сте български гражданин и желаете да упражнявате своята професия в държава членка на Европейския съюз или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, изберете съответната страна от дадения по-долу списък. За всяка страна е посочена информация за контактните лица във ведомствата, компетентни да вземат решения по даване или признаване на правоспособност за упражняване на дадена регулирана професия.

Списък на контактните точки за признаване на професионалната квалификация в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария