Съдържание на страницата

Български квалификации в чужбина


КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Считано от 20 април 2015 г. се въвежда Комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”, която обединява две услуги, които се предлагат поотделно в НАЦИД.

Предоставянето на комплексната административна услуга води до намаляване на необходимото време и ангажираността на гражданите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Приложение № 4 ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава“

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава“

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации